• ψεκα ρε ζ χρωμ α των ηλεκτρικοί
 • ___________ εκαστ ___________
 • ψεκαστ据ρε ζ βαφ这个ς για ψεκασμ古梅斯απολυμαντικού
 • αντλίαδιαφράγματοςηλεκτρική真空ψεκαστήρεςβαφής
 • τ ι δα ν ψ ψ plan plan plan plan plan plan plan
 • εργαλείομίξερχρωμάτων

DP Airless εκαστ这个well well well

4.1/5 -(888这个术语)

ηλεκτρικ τρ ζ无空气的βαφ ικ α ψεκαστ

ηλεκτρικός真空καλύμματαμηχανημάτωνψεκασμούαπό1λίτροέως8λίτρα,ηλεκτρονικόςέλεγχοςπίεσης,ψεκαστήρεςβαφήςμεαντλίαεμβόλωνμεκινητήραχωρίςψήκτρεςκαιψηφιακήένδειξηείναιιδανικοίγιαεργολάβους……

Υδραυλικός无气的βαφ传闻传闻εκαστ呣呣α

Υδραυλικός真空Ηαντλίαεμβόλουψεκασμούέχεισχεδιαστείγιαβαριάεπίστρωση,βιομηχανικήβαφή,εμπορικήεπίστρωση,όπωςστόκοςσοβάεποξειδικήςπίσσαςγυψολάσπηςελαστομερέςκλ。π。呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣呣

无气πιστόλιαψεκασμού

DP真空ψεκαστήρας,无气πιστόλιαζωγραφικήςmax。270条345条和500条,真空πιστόλιαψεκασμούμεσκανδάληδύοήτεσσάρωνδακτύλων,σώμαψεκαστήρααπόσφυρήλατοαλουμίνιο……

没有气的ψεκαστ侵占侵占激化激化激化激化激化激化α διαφρ α ατο ζ

无气μηχανήβαφή惠普ας1 hp惠普1.5 hp 2 3πό2 lέως10 l,ηαντλίαδιαφράγματοςπαράγειμέγιστηπίεση250酒吧,κυρίωςγιαβαφήλατέξεσωτερικώνχώρωνκαιστέγης……

Με εκα ριο εκαστ ο ες

Μηχάνημαβαφήςαερίου,εξοπλισμένομεέμβολοήδιάφραγμα真空αντλία,Τοφυσικόαέριο真空Οψεκαστήραςείναιιδανικόςγιαεργασίεςβαφήςεξωτερικούκτιρίουχωρίςηλεκτρικόρεύμα……

Πνευματικός真空ψεκαστήρες

Πνευματικός真空Οεξοπλισμόςψεκασμούβαφήςτροφοδοτείταιαπόαεροσυμπιεστή,γιαβιομηχανικήβαφήβαρέωςτύπου,μεπνευματικήτροφοδοσία真空σύστημα、γιαεποξειδικήβαφήδαπέδωνναυπηγείου,αντιδιαβρωτικόέργο……

Μηχάνημα striper γραμμ这个ζ δ ου

无气颠装置γραμμής,μηχάνημαβαφήςγραμμώνδρόμου,σύστημαγραμμώνγραμμών,σχεδιασμένογιασπορσήματαδρόμουδρόμο雷泽,υ3900 lεξοπλισμένομεαντλίαεμβόλου&κινητήρα本田……

Μηχανήαντίδρασηςαφρούπολυουρεθάνης,ψεκαστήραςπολυουρίας

ΜηχάνημαψεκασμούαφρούπολυουρεθάνηςPU、εξοπλισμόςψεκαστώνπολυουρίας,γιαμόνωσησοφίτας,πλήρωσητοίχων,δεξαμενή,θερμομόνωσ,ηστεγανοποίηση,πυρίμαχοκλ。π。αναλογία1:1 2:1,πουτροφοδοτείταιαπόαεροσυμπιεστήή……

Ψεκαστήρεςστόκου/σοβά/τσιμεντοκονίας

Στόκοςσοβάςγυψοτσιμεντοκονίαμαψεκαστήρια、γιαεπαγγελματίαεργολάβομάστορα,ψεκασμόςτουστόκουγυψοσανίδας-λάσπης,σοβάτισμα,τσιμεντοκονία,επίστρωσηεσωτερικώνκαιεξωτερικώνεργασιών……

Τριβείο vn ψο ζ, το vn

Τατριβείαγυψοσανίδας无尘είναιεργαλείολείανσηςτοίχωνγιαεργασίεςγυαλίσματοςξηρούλείανσηςτοίχωνχωρίςσκόνη……

Μίξερ βαφ激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化

ΗDPπροσφέρειταηλεκτρικάεργαλείαανάμειξηςχρωμάτων/αναδευτήρεςχρωμάτωνγιαεργολάβοοικοδόμουπουανακατεύειτοχρώμα,τοστόκο,τογύψο,τογύψοκαιτοτσιμέντο,καθώςκαιτονπνευματικόαναμικτήρααέραγιαβιομηχανικόεργοστάσιοπουχρησιμοποιεί……

Ψεκαστήραςυφής

Οψεκαστήραςυφήςγυψοσανίδαςθαμπορούσεναψεκάσειόλαταείδηβαριάςυφής,τσιμεντοκονίαμα,ναψεκάσειπάνωστογυψοσανίδαόπωςτοποπκορ,νοψεκαστήραςυφήςχρησιμοποιείχοάνηήβιδωτήαντλίακλ。π。

Ανταλλακτικά για无气的ψεκασ ρες

Ανταλλακτικάγια真空ψεκαστήραςόπωςράβδοςεμβόλου,συσκευασίαv,διάφραγμα,βαλβίδα,μεμβράνη,αντλίαυγρού,αισθητήραςπίεσης,κιτεπισκευήςγιαDP-airlessκλ。π。διαφορετικ jackson μ а ρκε ζ εξοπλισμού ζωγρα ζ ι勘勘者征据....

Μηχανές ψεκασμού βαφ这个ς δ υ ο συστατικών

Υψηλήπίεση真空Εξοπλισμόςψεκαστήραχρωμάτωνγιαδύοσυστατικά,ψεκασμόςπολλαπλώνδύοσυστατικών,θέρμανσ/ηθέρμανση,ανάμειξηκαιψεκασμός,όπωςρητίνη&επίστρωση凝胶,εποξειδικόσύστημα…… • Αίτησηκράτησης
 • ΣυχνέςΕρωτήσεις
 • Πρόσφατηανάρτηση
 • Καλύτερηπώληση

Ερώτηση

  * Το ο νομα σου *

  Τοτηλέφωνόσου

  * Η Η λεκτρονικ或者σου διε υ θ ν Η Η *

  Ηχώρασου

  *Μήνυμα*

  Τι εκα ψεκα τ蛮呣呣呣;

  一个无气ψεκαστήραςείναιμιααντλίαπουμεταφέρειτοχρώμαυπόυψηλήπίεση(συνήθωςπερίπου3000 psi)μέσωενόςεύκαμπτουσωλήναβαφήςυψηλήςπίεσης(συνήθωςπερίπου15μέτραμήκος)σε真空ψεκαστήρας。Ότανπατηθείησκανδάληστο真空πιστόλιψεκασμού,τουγρόαπελευθερώνεταιμέσωενόςμικρούακροφυσίουψεκασμούήακροφυσίουπουδιασπάτουγρόσεμικράσταγονίδια(ατομοποίηση)χωρίςτηχρήσηπεπιεσμένουαέρα。Τοάκροδημιουργείεπίσηςτοσχέδιοανεμιστήρατουψεκασμούψεκασμούανάλογαμετομέγεθοςτουεπιλεγμένουάκρου。

  是否是无气的καλ υ τερο ζ ψεκαστ呣呣呣;

  ναι,无气οψεκαστήραςχρωμάτωνέχειπολλάπλεονεκτήματα,όπωςυψηλήαπόδοση(μπορείναψεκάζει300 - 1500τ。μ。ανάώρα),εξοικονομείχρόνο,εξοικονομείχρώμα,λιγότερουπερψεκασμό,ίσοφινίρισμα,μπορείναψεκάζειχρώματαυψηλούιξώδουςκαιεπίσηςεξοικονομείλεπτότεροκόστος……

  Τοσεμινάριο真空Οψεκασμόςχρώματοςείναι10φορέςταχύτεροςαπότοβούρτσισμαμετοχέρι,5φορέςαπότονρολόβαφής,2φορέςαπότονσυμβατικόψεκαστήρααέρα。αλλά真空έχειπολύλιγότερουπερψεκασμό,λιγότερηαναπήδησητουχρώματοςστηνεπιφάνειαψεκασμού。έτσιτο真空Οεξοπλισμόςψεκασμούείναιιδανικόςγιαεργασίεςβαφήςμεγάληςεπιφάνειαςόπωςσπίτι,στέγες,τοίχους),δάπεδα,μεταλλικέςκατασκευές,στεγανοποίησηήπυροπροστασίακλ。π。

  Ποιος ε π π不透气?


  ΗDino-powerείναιεπαγγελματίαςκατασκευαστήςκαιπρομηθευτήςγια抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高抬高γ εκ ματικ古铁雷斯/ α贾德ριο /两δρα des λικ古铁雷斯/ πνε ματι古铁雷斯无气ψεκαστήρες,αντλίαδιπλούδιαφράγματοςπουλειτουργείμεαέρακλ。π。πουείναικατάλληλεςγιακάθεείδουςεργασίεςβαφήςμεγάλωνεπιφανειώνόπωςτοίχους,στέγες),δάπεδα,σπίτια,κτίριακαικατασκευές,κατασκευήμεταλλικώνκατασκευών,ναυπηγείακαικαταστρώματα,εργοστάσια,κατοικίες,εμπορικούςχώρους,εσωτερικούςχώρουςκαιδιακόσμησηεξωτερικώνχώρων,πυράντοχη,σπρέιστόκου,αντιδιαβρωτικόέργοκλ。π。

  Ψεκασμόςμεόλαταείδηυλικώνόπωςαστάρια,βασικέςεπιστρώσεις,λάκα,λάτεξ,βαφές,γαλακτώματα,σμάλτα,εποξειδικάυψηλήςστερεάςουσίας,πολυουρεθάνη,επίστρωσηγαλακτώματοςκλπεπιστρώσειςμεβάσητολάδικαιτονερόσεχαμηλό,μεσαίοέωςυψηλόιξώδες。

  Αυτήντηστιγμήπουλάμεσεχώρεςσεόλοτονκόσμο,πάνωαπότεο60%ίναιγιααμερικανικέςκαιευρωπαϊκέςχώρες。όλοιοιψεκαστήρεςμαςέχουν1έτοςεγγύησηκαιηproσειράέχει2χρόνιαεγγύηση。όλοιοιψεκαστήρεςχρωμάτωνμαςέχουνδοκιμαστεί100%πριναπότηναποστολή。θαδιασφαλίζουμεπάντατηνκαλύτερηποιότητακαιτηνκαλύτερηαπόδοσηγιατονεξοπλισμόμας。Επικοινωνήστεμαζίμαςτώραεάνθέλετεναγίνετεαντιπρόσωποςήδιανομέαςμαςστηχώρασας。θασαςυποστηρίξουμεμεανταγωνιστικέςτιμές,επαγγελματικήεξυπηρέτησηκαιγρήγορηπαράδοση。

  ΕπιλέγονταςτοΣωστό真空Ψεκαστήραςχρωμάτωνγιατηνεργασία

  Μίααπότιςπρώτεςαποφάσειςπουπρέπειναπάρετεότανεπιλέγετεέναψεκαστ据ρα ζ βαφ激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化激化έχεινακάνειμετομέγεθοςτηςδουλειάςπουπρόκειταινακάνετε。Εάνπρόκειταιαπλώςνακάνετεμικρότερεςδουλειέςστοσπίτι,μπορείτεγενικάναπαραλάβετεένανμικρόψεκαστήραόπωςτοX6μας,αυτότομοντέλοσίγουραμπορείναχειριστείμικρέςέωςμεσαίουμεγέθουςεργασίεςβαφήςστοσπίτι。

  Γιαμεγαλύτερεςεργασίες,μπορείναθέλετεναέχετεμιαμονάδαβαρύτερηςεργασίας。Μπορείτενααγοράσετεμιαμεγαλύτερηαντλίαμεελάχιστηχωρητικότηταεξόδου2 l / min,ανάλογαμετιςανάγκεςκαιτονπροϋπολογισμόσας。Ημεγάληαντλίακαλύπτειηλεκτρικόψεκαστήρααπό2 lέως7 lανάλεπτό,καιυδραυλικήαντλίααπό6 lέως13 l,ψεκαστήρααερίουαπό4 lέως8 l…

  Σεγενικέςγραμμές,ότανεπιλέξατετοσωστό真空ψεκαστήραγιατηνεργασίασας,λάβετευπόψηταπαρακάτω4βασικάσημεία:

  1.Ποια湍λικ。θα ψεκ α σετε;Οτύποςτουυλικούπουθαψεκαστείθακαθορίσειτομέγεθοςτουάκρουψεκασμούπουαπαιτείται。μπορείτεναανατρέξετεστονοδηγόεπιλογήςμεγέθουςμπεκκαιναελέγξετετοσωστόάκροψεκασμούγιατοσωστόυλικό。

  2.Πόσα γαλ λ ζ νια την εβδομ α δα θα ψεκ α ζετε;θ π κ α ζατ ραγωνικ i θα ψεκ α ζατε;Ηεργασίαψεκασμούχρωμάτωνδιαφορετικούμεγέθουςαπαιτείεξοπλισμόψεκαστήραδιαφορετικήςχωρητικότητας。

  3.Τι ε ου ζε πιφ α νειε ζ θα ψεκ α ζετε;Διαφορετικέςεπιφάνειεςαπαιτούνδιαφορετικήποιότηταυλικώνκαιφινιρίσματος)。Πρέπειναλάβετευπόψητουλικόκαιτοεπιθυμητόφινίρισμαγιαναεπιλέξετετοσωστόψεκαστήρακαιτοσωστόάκροψεκασμού。

  4.Πόσαχρήματαθέλετεναξοδέψετεγιααυτότομηχάνημαζωγραφικής;

  Χρειάζεταινααραιώσωτοχρώμαγια真空ψεκαστήρας?

  ΕάνπάρετετομικρόφορητόψεκαστήραDIYήτοφορητόψεκαστήραπαλτών,τότεσαςσυνιστούμενααραιώσετετοχρώμαμε10 - 15%νερό。αλλάανπάρετεμιαεπαγγελματικήαντλίαμεχωρητικότηταάνωτων2λίτρων/λεπτό,συνήθωςδενχρειάζεταιναπροσθέσετενερόγιανατηναραιώσετε。

  Γιακάποιαβιομηχανικήεπίστρωση,όπως100%υψηλήςστερεάςβαφή(γιαπαράδειγμαεποξειδική,στεγανωτικήεπίστρωση…),χρειάζεστεέναπνευματικόσύστημαπολύυψηλήςπίεσης真空αντλήστεψεκαστήραγιανατοψεκάσετε,διαφορετικάπρέπεινατοαραιώσετεμεδιαλύτη。

  Επιλέξτετοσωστόμέγεθοςμπεκψεκασμούγιατονψεκαστήρασας

  Συνήθωςχρησιμοποιείτεμικράμεγέθημύτης(όπως0.009ίντσες,0.011ίντσες,0.013ίντσες)γιαυλικάμελεπτά/χαμηλούιξώδουςόπωςλεκέδεςκαιλάκες,μεσαίομέγεθοςμύτης(όπως0.015”,0.017”,0.019”γιαακρυλικήλωρίδαx) /γαλάκτωμα/αστάρικλ。π。,στησυνέχειαγιαεπικαλύψειςβαρύτερουιξώδουςχρησιμοποιήστεμεγάλαμεγέθηστομίων(όπως0.021”,0.023”,0.025”,0.027”κλ。π)。

  Όσομεγαλύτερομέγεθοςμπεκψεκασμούχρησιμοποιείτε,τόσοπερισσότερημπογιάβγαίνει,πράγμαπουσημαίνειότιτελειώνετεπιογρήγορατηνεργασίασας

  Θαυπάρχειπολύβαρύυλικόόπωςστόκος,λάσπηγυψοσανίδας,σοβάς,άσφαλτος,πυρίμαχοκλ。π。θαχρειαστείτεμεγαλύτερο真空ακροφύσιοάκρηςπιστολιούψεκασμούαπό0.031“έως0.065”。Αντίστοιχαχρειάζεστεμεγάλο真空εξοπλισμόςψεκαστήραχρωμάτωναπό4 l / minόπωςX41L X51L X81Lέως20 lανάλεπτόόγκοόπωςDP9800E DP-GH6833液压真空εξοπλισμόςψεκασμού。

  Συνιστάταιναχρησιμοποιείτεμηχανήμικρήςαντλίαςγιαμικρόμέγεθοςακροφυσίουκαιμεγάλημηχανήψεκασμούγιαμεγάλομέγεθοςακροφυσίου。

  γ εμβ ου ναντι αντ ο ζ

  Οψεκαστήραςαντλίαςεμβόλουέχειχαμηλήςσυχνότηταςκίνησηεμβόλουανακύκλωσης,πουσημαίνειότιθαμπορούσεναρουφήξειτοβαρύυλικόχωρίςνααραιωθεί,αλλάηπίεσηψεκασμούμπορείναπέσειότανηράβδοςτουεμβόλουκινείταιπροςταπάνωήπροςτακάτωαπότομα。

  ηΑντίθετα,αντλίαδιαφράγματοςέχειέμβολουψηλήςταχύτηταςπουκινείτουδραυλικόυγρόγιανακινήσειτοδιάφραγμα,υψηλότερησυχνότητααλλάχαμηλότερηδιαδρομή,πουθαδημιουργήσειπολύσταθερήπίεση,αλλάλιγότερηαναρρόφηση。Επομένως),δενσυνιστάταιναψεκάζετετοβαρύυλικόμεαντλίαδιαφράγματος)

  πού να αγορ α ετε DP less ψεκαστ ρε ζ

  ΕμείςηDPέχουμεπαγκόσμιουςδιανομείς/αντιπροσώπουςστιςχώρεςτηςΑμερικής/Ευρώπης/Αυστραλίας/ΝότιαςΑμερικήςκαιτηςΑσίας,έχουντουςψεκαστήρεςμαςσεαπόθεμακαιφροντίζουνγιατηνεξυπηρέτησημετάτηνπώληση。

  Ανεξάρτητααπότοψεκασμόσεεσωτερικόήεξωτερικόχώρο,δάπεδοήστέγη,τοίχοήφράχτη,αδιάβροχοήπυρίμαχο,μεβάσητονερόήλάδι,λεπτόήβαρύχρώμα,απλώςενημερώστεμας,θασαςπροτείνουμετονκαλύτεροεξοπλισμόψεκασμούήρωτήστεοδιανομέαςμαςγιαναεπικοινωνήσειμαζίσας。

  X32 Pro电动无气Ψεκαστήρας Βαφής 3.2L

  ΤαX32είναιηλεκτροκίνητα真空ψεκαστήρεςχρωμάτωνγιαεπαγγελματίεςεργολάβους,Επαγγελματικόμηχάνημαμεσαίουμεγέθουςμεσχέδιοχειρός。Σχεδιασμένογιαβάψιμοτοίχωνεσωτερικώνκαιεξωτερικώνκτιρίων。είναιπαρόμοιαμετηναντλί695α,αλλάπιοφορητή……

  Βάψτετηνπυρίμαχηεπίστρωση巨人μεμηχάνημαψεκασμούdp - 340 tk SFRM

  ΤΙΕΙΝΑΙηΠυρίμαχηεπίστρωση巨人钢主;Τ钢铁主εοίναιμιαδιογκωμένηακρυλικήεπίστρωσηλεπτήςμεμβράνηςενόςσυστατικού。Δοκιμάστηκεανεξάρτητακαιεγκρίθηκεγιαπυροπροστασίαδομικούχάλυβαπουεκτίθεταισεπυρκαγιάκυτταρίνηςγιαέωςκαι180…

  αντιπρ ο σωπο ζ σε χώρες του κ ο σμου

  πούνααγοράσουμετοDPμας真空εξοπλισμόςψεκαστήρα;Η dp χει π τ ρ ο σωπο στη χώρα σα ζ;επικοινωνήστεμαζίμαςμέσωwhatsappήμέσω邮件γιαναελέγξετεανέχουμεαντιπρόσωποήαντιπρόσωποστηνπεριοχήσας。Καικαλώςήρθατεναείστεοαντιπρόσωπόςμαςστηνπαγκόσμιαχώρα……

  Dp-027 Ηλεκτρικό πιστ τ λι βαφ这个ς

  dp - 023Ηλεκτρικόπιστόλιβαφήςμεμικροδιακόπτηκαιεπιπλέονακροφύσιοτριώνμεγεθώνπουμπορείναλειτουργήσεισεδιάφορεςκαταστάσεις。Εύκοληαντικατάστασητουφίλτρουπροστασίαςαπότησκόνη,πράγμαπουσημαίνειότιτοηλεκτρικόπιστόλιβαφήςdp - 023είναιιδανικόγιακάθεεσωτερικόέργο,καταστρώματαήμάντρα……

  Πιστόλι βαφ这个ς dp-023这个话题

  Τοηλεκτρικόπιστόλιβαφήςdp - 023μεμικροδιακόπτηκαιεπιπλέονακροφύσιοτριώνμεγεθώνμπορείναλειτουργήσεισεδιάφορεςκαταστάσεις。Εύκοληαντικατάστασητουφίλτρουπροστασίαςαπότησκόνη,είναιβοηθητικόγιατηνεργασία。Εισαγωγήχαρακτηριστικώντουdp - 023 HVLP喷漆枪的枪Microsw……